Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Zmiany podatkowe 2019 – kasy fiskalne

W maju 2019 roku weszły nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących, wprowadzające nowe obowiązki dla podatników, dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.


Nowe obowiązki dotyczące kas fiskalnych od maja 2019 roku


Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie kas rejestrujących podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na kasie fiskalnej, zobowiązani są do:

- zapoznania osób prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej (tj. pracowników) z informacją o zasadach prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych, zasadach wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania, w terminie do 31 maja br. lub przed rozpoczęciem ewidencji – w przypadku nowych pracowników;

- uzyskania od wyżej wymienionych osób oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji, w terminie do 31 maja br. lub przed rozpoczęciem ewidencji – w przypadku nowych pracowników; wzór oświadczenia

- zweryfikowania oznaczeń stawek podatku VAT, czy przypisane są im właściwe oznaczenia (litery) w kasie fiskalnej – jeśli są inne, to ich zmiany należy dokonać do 1 sierpnia br. (dotychczas stosowane oznaczenia literowe od A do G można stosować do 31 lipca 2019 roku).


Od 1 sierpnia 2019 roku obowiązujące oznaczenia na kasie fiskalnej to:

litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

litera D – stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

litera E – zwolnienie od podatku,

literom F i G – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne).


Rekomendujemy naszym klientom skontaktowanie się z serwisantem kasy fiskalnej celem sprawdzenia, czy kasa fiskalna spełnia nowe wymogi oraz wymogi techniczne w zakresie danych, które powinny zawierać reporty dobowe i okresowe, a które ściśle określa nowe rozporządzenie z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących. Dodatkowo Ministerstwo Finansów udostępniło bazę serwisantów kas fiskalnych, w której można sprawdzić ważność uprawnień serwisanta.


Zmiana zasad wystawiania paragonów do zaliczek

 

Nowe rozporządzenie z 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących wprowadziło zmiany w przepisach dotyczących wystawiania i wydawania paragonów fiskalnych. Nie są to zmiany rewolucyjne a raczej precyzują zasady uznawane już od dawna, nie zawsze jednak znane i rozumiane przez użytkowników.

 

Bez zmian pozostaje zasada wystawiania paragonów w momencie sprzedaży: 

§ 6. 1. Podatnicy, prowadząc ewidencję:

 1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (...)

 

Doprecyzowano natomiast monet wystawienia paragonu w przypadku otrzymania zaliczek: 

§ 6 ust. 1 pkt 2: 

2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

 a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,

 b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku


Harmonogram wprowadzania kas fiskalnych on line


Obecnie dopuszczone do użytku i stosowane kasy fiskalne wyposażone są w moduły pozwalające na papierowy i elektroniczny zapis kopii. Oba typy kas fiskalnych będzie można użytkować do momentu ich wyeksploatowania (np. zapełnienia pamięci, wycofania z użytkowania, uszkodzenia itd), chyba że podatnik dokonuje czynności, dla których zastosowano obowiązek wymiany kasy fiskalnej na kasę nowego typu, tzw. "kasy on line".


Kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii - będzie można używać aż do technicznego ich wyeksploatowania, nabyć można je będzie maksymalnie do 31.08.2019 roku, ale ulga na ich nabycie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy zostały nabyte przed 1.05.2019r.


Kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii - będzie można używać aż do technicznego ich wyeksploatowania, nabyć można je będzie maksymalnie do 31.12.2022 roku, ale ulga na ich nabycie przysługuje wyłącznie wtedy, gdy zostały nabyte przed 1.05.2019r.


Kasy fiskalne on line to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. Centralnego Repozytorium Kas. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych, dzięki czemu pozwoli na monitorowanie bieżącej sprzedaży podatnika. Do prawidłowego działania kasy fiskalnej on line konieczne jest połączenie punktu sprzedaży z siecią internetową. Jednakże znowelizowana ustawa VAT (art.111 ust.3ab) przewiduje możliwość użytkowania kasy on line w miejscu, w którym nie ma połączenia z siecią internet lub w to połączenie jest utrudnione, o ile przyczyny są od podatnika niezależne. Jeśli przyczyny występują:

- czasowo – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i zapewnić to połączenie niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn;

- trwale – podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję sprzedaży i za zgodą naczelnika urzędu skarbowego zapewnić to połączenie w ustalonych z naczelnikiem urzędu skarbowego odstępach czasowych.


Dla niektórych branż wymiana kasy fiskalnej na kasę nowego typu on line będzie obowiązkowa:


1. od 1.01.2020 roku :

- branża motoryzacyjna w zakresie świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, a także świadczenia usług w zakresie wymiany opon lub kół do pojazdów silnikowych oraz motorowerów

- branża paliwowa w zakresie sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych


2. od 1.07.2020 roku:

- branża gastronomiczna w zakresie świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo

- branża hotelarska w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania

- branża handlowa w zakresie sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych


3. od 1.01.2021 roku:

- branża usługowa tj. świadczenie usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.


Przypominamy, że pomimo utrzymania limitu zwolnienia ze stosowania kas fiskalnych w kwocie nie przekraczającej 20.000 PLN, świadczenie w/w usług wiąże się z koniecznością ewidencjonowania obrotu za pomocą kas fiskalnych już od pierwszej transakcji, wykonanej dla osób fizycznych lub rolników ryczałtowych. Pełną listę usług, nakładających obowiązek stosowania kasy fiskalnej zawiera art.4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.


Ulga za zakup kasy fiskalnej


Zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy VAT (art.111 ust.4) za zakup kasy fiskalnej on line przysługuje ulga w wysokości 90% ceny zakupu kasy netto, nie więcej niż 700 zł. Ulga ta przysługuje podatnikom, u których:

- powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online,

- nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy dobrowolnie rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, jeżeli dotychczas nie używali oni żadnych kas rejestrujących (ani starego ani nowego typu) do prowadzenia ewidencji sprzedaży.


Z przepisów wynika, że ulga przysługuje wyłącznie za zakup kasy fiskalnej on line, natomiast zakup kasy fiskalnej starego typu wyklucza możliwość skorzystania z ulgi. Ponad to zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy VAT, zakup kasy on line przez podatnika, który stosował dotychczas kasę fiskalną starego typu i który dobrowolnie chciałby wymienić ją na kasę on line, ale nie jest do tego zobligowany ustawą, nie podlega uldze.


Na naszych stronach internetowych stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies zgodnie z polityka prywatności.

Akceptuję cookies tej strony